Christmas Run 2019 - ריל טיימינג

Christmas Run 2019


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1דוריתליכטנ1959רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
2יהונתןאבידורז2008אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
3מיארדאודנ2013אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
4מנארקביסנ1984אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
5zahersaadז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
6יוחאיאברמוביץז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
7דןסלובודסקיז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
8נאיףברגז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
9סמיגולדז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
10חזםגולד ז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
11שעיתויכמהןנ2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
12ג׳ניהארתימובז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
13יקוב אבו יוסףז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
14אמירלויקז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
15עומרכהןז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
16מאמיןאזולאיז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
17מחמודמלכהז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
18מחמדפרידמןז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
19יוליקדהןז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
20שחרביטוןז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
21יפיטמזרחינ2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
22יוסףלויז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
23טליהאבבהנ2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
24אוריאחרק ז2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
25ליהידהןנ2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
26מיקירובינסקינ2000פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
27רוןפלדנ2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
28בנצישקדז2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
29רומיפייןנ2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
30יובלנירז2000פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
31ג׳ניהבוגבקובז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
32מישהפומיןז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
33מישהשנובלייז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
34סבהבוצקבויז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
35בוגדןגוריאצובז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
36ארטיוםמצביטייז2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
37ליוראמירובז2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
38זכרפלטונובז2005פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
39אנדריימישנקוז2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
40אלינהפינקלרנ2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
41נסטיהפינקלרנ2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
42כרמישיישז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
43יאנהמרנץנ2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
44אקיםפומיןז2000פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
45קירילקולייבז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
46אודוארדפינקלרז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
47דנילה זבלוצקיז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
48פקדומלסהז2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
49קסהדרבהז2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
50סטסלובנובז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
51מיכאלפוקיןז2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
52בנימיןילהאלז2001פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
53יגוראולייניקז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
54יגורקומיאנויז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
55דניאלזאקז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
56רומן מלורוסיאנובז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
57ואדיםקריסטלינסקייז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
58ארטיוםפלטונובז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
59מרטשכרןז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
60דמיתרינווקז2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
61ויקה פולךנ2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
62ולריה טררייבהנ2004פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
63יאבגניפשניצ'נרז2000פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
64פולינהליסוביהנ2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
65ורוניקהבוסנקונ2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
66דסליןאיאלוז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
67מארקזורוצ'קהז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
68קסניהפדורובהנ2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
69ארינהצוינ2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
70לורנסוסביתיז2002פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
71אולגהצוקנובהנ2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
72אירהקושליאצקיהנ2003פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
73בוריסדמיטרובז1990פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
74רבידפרןז1982פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
75ליאורגרינברגז1992פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
76מיכאלגרושבסקייז1955פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
77זיואבבהז1980פנימיית שפיה5 ק"מ ריצה תחרותית
78מריאןקסיסנ2014אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
79לוריןקסיסנ2013אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
80עריןקסיסנ1987אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
81יובלזלקינדז1972המרכז הרפואי לגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
82אפרתפרינ1960RunGate10 ק"מ ריצה תחרותית
83ערןפריז1966RunGate10 ק"מ ריצה תחרותית
84גילחכםז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
85יואבבן פורתז1975runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
86עמימלימובקהז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87אלאןחאג'ז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
88מימי מריםלקסנ1964B- together10 ק"מ ריצה תחרותית
89רחליברכהנ1966ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
90אייללפידז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
91דפנהמלאךנ 1968רצי קרית השרון נתניה10 ק"מ ריצה תחרותית
92טלגרסיז2003מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
93אוריגרסיז1969מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
94AbirYaqubנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
95RanyEndrawesז2001אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
96אביאפלז1954איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
97רןסמולנסקיז1981רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
98גפןכהןז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
99אייררוזנברגרנ1988רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
100אריהאהרוןז1961NR SPIRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
101גילתצידונינ1976רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
102ספיצידוניז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
103פניצורנ1977רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
104עמרימולאז2008משטרה2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
105ארזברקןז1975רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
106סימהבן-אבונ1976רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
107ירדןאדדינ1998רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
108ראזיעסאףז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
109תאברעסאףז1976ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
110ג'ואדעסאףז2014ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
111סינדיבן הרושנ1989רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
112כרואןחלבינ1995לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
113יקיריונהז1986רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
114איתילשץז1976רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
115אתימזרחינ1976רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
116רוןויינשטייןנ2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
117תמיויינשטייןנ1959ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
118זוהרדואניז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
119נאורדואניז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
120רזמשולםז2005אתלטי הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
121עומראגמוןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
122HeiniKoukkariנ1971Finland10 ק"מ ריצה תחרותית
123נעמיאיידלרנ1971רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
124הדרעדיז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
125ארבלעדיז20081 2 tri2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
126שקדעדיז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
127ולידג'ובראןז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
128שמעוןגורז1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
129RonOrenז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
130AlmaOrenנ2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
131LiaOrenנ2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
132YohananOrenז1965ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה שנייה
133עידובנימיןז1972מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
134ליאתבנימיןנ1976מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
135אביעזרחיימוביץז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
136דוביקלרוןז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
137צביקהרזניקז1964רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
138שרוןברוןז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
139מלכהאמירנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
140אורלירוזנטלנ19814fitness5 ק"מ ריצה תחרותית
141ענתאהרונוביץנ 1978urban place10 ק"מ ריצה תחרותית
142קירהדון רברנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
143בת שבעבן שרנ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
144יריבבן שרז1974רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
145שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
146עמוסעדיניז1951ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
147תמירוינשטייןז1971ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
148עידןבר סברז1977ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
149רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
150ערןשורץז1968ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
151אמילחורגיןז1971עצמאי5 ק"מ ריצה תחרותית
152רונןטרופרז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
153אלעדאביטןז1989רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
154טליהבריןנ2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
155שמריתבריןנ1986ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
156יעלמונטוריאנונ1964רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
157ציפיבלקרנ1963רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
158רמהכהןנ1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
159יעקבכהןז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
160מזליעישנ1969רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
161עידוחרלמפנ2008רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
162קרןחרלמפנ1979רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
163מוריסחרלמפז1981רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
164יאנה יעלקיסלוקנ1980רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
165AlexanderRafalskyז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
166מורןסגלנ1983רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
167יניבאייזנברגז1984רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
168דינהגולןנ 1960איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
169אליללוז1970RUN2MOVE10 ק"מ ריצה תחרותית
170קוביאדריז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
171אלכסדוביןז1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
172משהגרוסמןז1967Run2move10 ק"מ ריצה תחרותית
173נאוהקסטרנ 1982רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
174ערןבינקלז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
175מנחםיעקוביאןז1961אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
176רוחה"הפולניה" טנצמןנ1968רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
177יערהרייטרנ 1981רצי קריית השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
178NirAttalז1977רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
179נועהגבענ1974רצי קריית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
180עדישלמהנ1984רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
181מוחמדרבאחז2015ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
182אסתרסבגנ1983ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
183רחללנקרינ1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
184גיליעישז 1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
185אופקרוןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
186דביררוןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית - הזנקה ראשונה
187אברהםצלאביז1969אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
188אדוארדאבו חנאז2002אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
189יעלאגרודקנ1965אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
190יותםמאיירז2004אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
191חגיפנקרז 1970חגי המצלם10 ק"מ ריצה תחרותית
printer