Christmas Run 2018 - ריל טיימינג

Christmas Run 2018


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1ניסמהגובראןנ2012אין2 ק"מ ריצה תחרותית
2מירנאגובראןנ1999אין2 ק"מ ריצה תחרותית
3שירהסוטונ2009אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
4ליהסוטונ2006אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
5אורליגבישי סוטונ1978אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
6ראויהחשאןנ1984fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
7יותםסגלז20061 2 tri טריאתלון ילדים5 ק"מ ריצה תחרותית
8AviAdatoז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9איילהברנ1976more-run2 ק"מ ריצה תחרותית
10אלעדברז2006more-run2 ק"מ ריצה תחרותית
11אלמוגברנ2005more-run2 ק"מ ריצה תחרותית
12ניצןברז1975more-run2 ק"מ ריצה תחרותית
13יובלמנדלז2003Goldman - Running Club5 ק"מ ריצה תחרותית
14יוליגורןנ2010MORE-RUN-KIDS2 ק"מ ריצה תחרותית
15ורוניקהגורןנ1977MORE-RUN-KIDS2 ק"מ ריצה תחרותית
16זהרמאירז1966The Meir's10 ק"מ ריצה תחרותית
17יונתןמאירז2008The Meir's5 ק"מ ריצה תחרותית
18סתיומאירז2006The Meir's5 ק"מ ריצה תחרותית
19מונייהאבו רינינ2014ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
20סליםאבו ריניז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
21מוחמדאבו ריניז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
22מארווהאבו רינינ1986ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
23דןזלקינדז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
24אלהפרוחינ1998טוב שכן קרוב5 ק"מ ריצה תחרותית
25אירספישרנ1958ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
26דןפישרז1957ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
27אלישעשריףז2006שרגא גליל מערבי2 ק"מ ריצה תחרותית
28רונימרוםנ2004גולדמן5 ק"מ ריצה תחרותית
29איליאבו שקארהז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30איתירגבז2009ילדי בית העמק2 ק"מ ריצה תחרותית
31מאיראמסלםז1965רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
32לטיףדאוז1948ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
33עמיתשיינברגז2004איילות2 ק"מ ריצה תחרותית
34דורוןגורודצקיז1948איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
35גפןהורוביץנ 1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
36LiyaSternנ 2004Goldman running club5 ק"מ ריצה תחרותית
37אילןהורוביץז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38אראלתמירז20044fitness5 ק"מ ריצה תחרותית
39ראמאפארסנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
40ניסיםמויאלז1969רצים להצלחה5 ק"מ ריצה תחרותית
41קאתיהמוראנינ1998ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
42יעקבשקדז1960רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
43עולאעסאףנ1977ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
44אלינהברקוביץנ1975Mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
45איתמרשימרוןז19644fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
46סמירסבאגז 1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
47מיריבויוםנ19724fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
48לינהחג יחיאנ1983ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
49נאיחג יחיאנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
50דנהחג יחיאנ2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
51עידופרנדיאןז2007ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52שאדימסארוהז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53בן-אורשקולניקז1988אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
54יורםשגיאז19694fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
55טלימאיסנ19744fitness2 ק"מ ריצה תחרותית
56שיריבארינ19794fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
57אורימאיסז20104fitness2 ק"מ ריצה תחרותית
58זהבהפרץנ19634FITNESS10 ק"מ ריצה תחרותית
59SamuelMaisז19714fitness2 ק"מ ריצה תחרותית
60אדוארדאבו חנאז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
61אסףפריז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62היבהעאסינ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
63ורדדעאסז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
64ראנידעאסז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
65יוסףקאסםז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
66מורןליבוביץז19854fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
67שבלישנאןז1982אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
68טלשלםז19734fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
69גאנדיפלאחז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
70מאירכהןז19744fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
71טליריבקיןנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72ערןאגסיז2007גינספורט2 ק"מ ריצה תחרותית
73עדןישראלנ1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
74אוריאגסיז2005גינספורט2 ק"מ ריצה תחרותית
75קרןאגסינ1975גינספורט2 ק"מ ריצה תחרותית
76גלדינסטגז19904fitnes10 ק"מ ריצה תחרותית
77יעלדינסטגנ19644fitnes10 ק"מ ריצה תחרותית
78עדיזורקז20054fitness5 ק"מ ריצה תחרותית
79פוראתעבדוז2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
80נורעבדונ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
81מנארעבדו ואכיםז1981ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
82סליםואכיםז2014ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
83סוהאעסאףנ1986ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
84אליאסואכיםז1984ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
85יעלביטוןנ1982קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
86שריףחטיבז1973קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
87סרגייפנצנקוז1983קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
88ראדיחטיבז1978קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
89נהאיסוסאןנ1990קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
90ניורהנחאסנ1983קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
91סטניסלבמולדבנובז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
92מעייןפינטה-גלנ1986קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
93אמירחוריז1991קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
94כמאלחראנבהז1976קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
95כמאלמרינהז1977קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
96חנאןפראןנ1990קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
97פאיזקלעניז1977קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
98איסמאעיסאלםז1988קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
99אסףאיזנברגז1970קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
100ענתפלביאןנ1973קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
101אדהםסלאמהז1979קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
102אדהםעוידהז1979קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
103בילאלעוידהז1984קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
104ויטליפופוביץ'ז1983קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
105רביעגאנםז1962קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
106דינהגולןנ1960קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
107זידאןזידאןז1971קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
108יוסריקטימהז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
109ואילסתאויז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
110תאופיקסעדז1985קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
111שלומימרוםז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
112וויסאםאבו טריףז1984קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
113ראפתביסאןז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
114רידאחמדאןז1986קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
115ולדימירדבוגובסקיז1965קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
116אולגהדדוןנ1968קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
117נסיבנסראלדיןז1988קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
118נסיבספאז1990קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
119נאיףקבלאןז1985קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
120נדיםטאפשז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
121מישלעדיז1973קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
122מלךמיליחובז1971קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
123רגאקיסז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
124אחמדפארסז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
125כריםחמודז1966קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
126ישראלדוידוביץז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
127ערןבן ישראלז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
128חסןפרג'ז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
129חמודאבו חיהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
130פאדיתלחמיז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
131טירןהרריז1968קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
132עקאבסיףז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
133בוריסנזרובז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
134יוסףאסעדז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
135ארדואןעזאםז1988קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
136עאדלחאלדיז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
137אמלאבו סוידז1987קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
138אכרםפארסז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
139חגיפנקרז1970קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
140עלאקבלאןז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
141עמירנגםז1979קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
142אדריאןאוקמפוז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
143רעיהדבוגובסקינ1961קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
144עמרימולאז1968קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
145אסףבוטנרוז1973קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
146גביבורנשטייןז 19634fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
147מונאנבואנינ1981fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
148מתןלויז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
149דניאלפלסניקובז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
150דוידאלייהז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
151גלבסטנסקיז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
152אלכסייגרוסמןז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
153האדיבראזיז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
154נועםכץז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
155אלכסגורלוז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
156אריאלשושןז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
157דניאלברזובסקיז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
158סערקפואנוז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
159שקדדבירז1999אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
160אורבוגניםז1998אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
161גלמקרוזוןז1998אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
162אופקזלצמןז1998אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
163מיכאלבילןז1998אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
164אוריהבוסקילהנ1998אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
165אוריתזמלסוןנ1973אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
166אלוןצ'אושוז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
167אורןצ'אושוז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
168דניאלפריזנטז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
169שגיבסנדמןז2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
170אנז'ליקהמירזיאןנ2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
171מרגובקסטנ2000אורט בראודה5 ק"מ ריצה תחרותית
172מאיסלעז20024 fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
173אחסאןגטאסז1960חיפאים רצים10 ק"מ ריצה תחרותית
174סוהירתומאנ1989ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
175נעמהאדלרנ2009morerun2 ק"מ ריצה תחרותית
176סיגלבירקנפלדנ1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
177אורנהרוטברט ניצןנ1964אדרנליו5 ק"מ ריצה תחרותית
178איתיניצןז2005אדרנליו5 ק"מ ריצה תחרותית
179עידובבליז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
180אפרתשלגמןנ1973אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
181שניגבאיז2002More run2 ק"מ ריצה תחרותית
182דניאלגבאינ2002More run2 ק"מ ריצה תחרותית
183רונןגבאיז1964More run5 ק"מ ריצה תחרותית
184מירבגבאינ1973More run10 ק"מ ריצה תחרותית
185מתןעבריז2002יזרעאל10 ק"מ ריצה תחרותית
186ריםעמארנ1986ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
187שקדעדיז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
188רניעמארז1980לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
189ארבלעדיז20081 2 tri2 ק"מ ריצה תחרותית
190אלוןרוזנבאוםז1969mor run2 ק"מ ריצה תחרותית
191יעלרוזנבאוםנ2009mor run2 ק"מ ריצה תחרותית
192ליאורגלז1977ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
193איתןגונןז1968אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
194חגיגלז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
195איילמוראניז1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
196הדרוייס שכטרנ2001אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
197מיטלוייסנ1974אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
198אסעדמוראניז1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
199זינוביבלגודרסקיז1963נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
200עמיתשיפרנ1977More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
201עמנואלכהןז1973ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
202רותשיפרנ2011More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
203ענבלכהןנ1976ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
204תמרשיפרנ2009More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
205הילהכהןנ2002ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
206רפיקלייןז1988ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
207איתיכהןז2008מכבי חיפה טראתלון2 ק"מ ריצה תחרותית
208עידןכהןז2005מכבי חיפה טראתלון5 ק"מ ריצה תחרותית
209ברקלביאז2005אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
210איציקעוזרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
211ליאורלביאנ2002אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
212אורליבן יוסףנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
213אילבן יוסףז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
214איילוסרטילז19724fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
215גלוסרטילז20044fitness5 ק"מ ריצה תחרותית
216ריףוסרטילז20024fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
217כרואןחלבינ1995לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
218ניקיטהרטנובסקיז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
219יצחקברוךז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
220KimLevyנ1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
221יניבפסקלז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
222שלומיפסקלז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
223לימורגוטפרידנ1989לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
224גוראלוניז2009More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
225RaneenNasrallahנ1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
226היבהמנסורנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
227תרואתחסאןנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
228למארקשוענ2007חנין ראדי2 ק"מ ריצה תחרותית
229איהמנצורנ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
230אסילמנצורנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
231פלגיונהז2011אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
232דוריונהנ2007אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
233זהרישראלינ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
234מיקהרבידנ2011More-run kids2 ק"מ ריצה תחרותית
235זיויונהנ2003אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
236קובייונהז1976אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
237ענבליונהנ1977אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
238רותםנהורנ1992לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
239שלומישחףז1967רצי אליצור5 ק"מ ריצה תחרותית
240כרמלשטראוסז2008More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
241מורןשטראוסנ1973More-run2 ק"מ ריצה תחרותית
242בשמתמרכסנ1962אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
243גדי ג'וןקוריצקיז1952More-Run Kids2 ק"מ ריצה תחרותית
244אביגילוולףנ2010More-Run Kids2 ק"מ ריצה תחרותית
245דודיבר שמעוןז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
246שריתאוכמןנ1972אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
247ראזיעסאףז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
248תאברעסאףז1977ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
249עמיתדוברז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
250ארנוןזכריהז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
251דובידוברז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
252גלנתיבנ2004אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
253סחראבו גנבנ1991Rungate10 ק"מ ריצה תחרותית
254הדילמולאנ1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
255אילוןטלז2010Morerun5 ק"מ ריצה תחרותית
256גיאטלז2008Morerun10 ק"מ ריצה תחרותית
257אורייןטלנ2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
258איריסדרנגנ1970רצי כפר ורדים5 ק"מ ריצה תחרותית
259יורםדארז1960בית הלוחם ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
260עומרנוימןז2004אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
261עדיאליהז1971פנו דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
262גורשפיראז2007Goldman2 ק"מ ריצה תחרותית
263שרהכהןנ1973אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
264צחיאברהםז1972אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
265מוחמדגנאםז1978ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
266מחמודאבו ריניז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
267נירדרורז1965ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
268גילחכםז1968ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
269עפוחמודז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
270שיריןמוכתרנ2000Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
271דבל'הלנירז1958רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
272ניצןסינגרז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
273יעלבילונ1972אושר גדול5 ק"מ ריצה תחרותית
274איתמרבז'רנוז2008גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
275ישילרמןז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
276הישאםשאפעיז1972רצים בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
277אנהגורביץ'נ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
278דמיטרישישקיןז1993ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
279לורןעיראקינ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
280יובלחייטז2008מזנקות להצלחה2 ק"מ ריצה תחרותית
281שליחייטנ2003מזנקות להצלחה2 ק"מ ריצה תחרותית
282אנהחייטנ1975מזנקות להצלחה2 ק"מ ריצה תחרותית
283יובלגאוןז1995טוב שכן קרוב10 ק"מ ריצה תחרותית
284סוהירגובראןנ1981אין מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
285קתריןגובראןנ2007אין מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
286נטליעבדנ1993EK Fitness studio5 ק"מ ריצה תחרותית
287אנג'להנאסרז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
288סמירנאסרז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
289ולידנאסרז1981ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
290עומרסונגוז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
291עדיוינברנ1970טריפל10 ק"מ ריצה תחרותית
292איציקרזז1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
293טלרפאלסקינ1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
294TheresaGagliardiנ1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
295דומיהספורינ2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
296משהגדישז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
297אפרתגדישנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
298ריאןעראףז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
299סיילעראףנ2008EK Fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
300איתיקלייןז2009ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
301גלקלייןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
302רותשחףנ1956מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
303משהחג'ביז1951עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
304פארסגדבאןז2000רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
305גואד חיראלדיןז2002רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
306גואד בדרז2002רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
307סאמר עאמרז2001רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
308איאלחטיבז2003רצי תיכון חורפיש10 ק"מ ריצה תחרותית
309אדםמרעיז2002רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
310חוסאםמרעיז2001רצי תיכון חורפיש10 ק"מ ריצה תחרותית
311עומרי סעאדה ז2001רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
312עלאאעאמרז2003רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
313ענאןפארסז2002רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
314השאםשנאוז2001רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
315רביע בדרז2002רצי תיכון חורפיש10 ק"מ ריצה תחרותית
316אמיןבדרז2002רצי תיכון חורפיש10 ק"מ ריצה תחרותית
317איאדסלאמהז1976רצי תיכון חורפיש10 ק"מ ריצה תחרותית
318אילןרוזנמןז 1948בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
319מונאחנאניאנ 2008EK fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
320חנאמתאז 2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
321יואבהורביץז2004mikerun2 ק"מ ריצה תחרותית
322מיריעבדנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
323אופקרוןז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
324דביררוןז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
325סאליעבדנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326עופריהולנדרנ2007מכבי אילן גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
327הנריביטוןז1954רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
328עליזהביטוןנ1957רצי כפר ורדים5 ק"מ ריצה תחרותית
329איילטריףז19924fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
330בוריסיופהז1948ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
331אבייופהז1982תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
332אירינהבזונובנ1971ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
333לבוישנבסקיז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
334אסתר סטרוגצקי נ1974בית חולים נהריה2 ק"מ ריצה תחרותית
335זוהרהוטנר נ1964בית חולים נהריה2 ק"מ ריצה תחרותית
336ראנדה יאור נ1983בית חולים נהריה2 ק"מ ריצה תחרותית
337נרימאן בלוט נ1968בית חולים נהריה2 ק"מ ריצה תחרותית
338אנה גליק נ1966בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
339סמדר אוקמפו נ1975בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
340ליטל כחלון נ1986בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
341ליאת עמית איפרגן נ1974בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
342פאדי חלילז1988בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
343פאדי סמור נ1982בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
344רג'א גנאמהז1991בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
345ראיק חאג'ז1984בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
346שרבל אשקר ז1985בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
347מייקל קסיסז1997בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
348רפעת חלאק נ1997בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
349נדאל עסאף ז1992בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
350הדיל מזעל נ1986בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
351דניאל בדר ז1989בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
352איבאן גובראן ז1987בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
353ילנה בוריסקובסקינ1977בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
354אבי צלאביז1969בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
355בן דוד משה ז1983בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
356וואלפרג'ז1976בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
357כיואן חמדאן ז1995בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
358אימאןאבו עקלז1979בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
359סמי עמר נ1970בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
360לילךדהןנ1971בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
361לאון גרדוב ז1980בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
362יחיעד רחמני ז1980בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
363ריזיק ג'ריס ז1987בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
364אסתי אלמקיאס נ1983בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
365טטיאנה זליקסון נ1965בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
366אורן קדוש ז1977בית חולים נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
367פיראס בדראן ז1996בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
368אמיר זרקאוי נ1986בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
369ביאן קאדרי נ1990בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
370מוחמד אסדי ז1992בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
371גנטוס תאופיק ז1988בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
372ספיה אמגדז1993בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
373אמון ופיקנ1975בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
374רמי מובארכי נ1988בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
375מוחמד איסמעיל נ1993בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
376מיכאל זיטנב נ1994בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
377לואי מובארכיז1991בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
378מאהרקסיסז1991בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
379שניר אינשטיין ז1989בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
380יניב נאסימיז1994בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
381נביל מוסא ז1986בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
382יעל אגרודק נ1965בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
383שרה גולדברגנ1957בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
384אלה לוטבק נ1980בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
385עידןפיגנבאוםז1974בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
386יובל פונימונסקי ז1980בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
387יובל זלקינדז1972בית חולים נהריה10 ק"מ ריצה תחרותית
388נורחמיסינ2008Ek fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
389אנטוןחנאז1980ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
390עדיחנאז2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
391ליאןחנאנ2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
392ערןשלםז20014fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
393אמילחורגיןז1971עצמאי5 ק"מ ריצה תחרותית
394ווסיםמתאז1979ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
395מישילמתאז2013ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
396איתישגיאז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
397עינבבשירינ1969אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
398צורבשיריז1968אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
399אביעזרחיימוביץז1971אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
400רואיחיימוביץז1971אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
401תומרגאוןז1967טוב שכן קרוב5 ק"מ ריצה תחרותית
402שאולאבידורז1961אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
403יהונתןאבידורז2008אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
404נורמסרינ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
405רויתלסקובנ1975רוחות הצפון10 ק"מ ריצה תחרותית
406איילטרםז1978רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
407רוזעסאףנ2014Ek fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
408הודאקסיס עסאףנ1986Ek fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
409איילזלצרז2006טוב שכן קרוב2 ק"מ ריצה תחרותית
410שיזלצרז1967טוב שכן קרוב2 ק"מ ריצה תחרותית
411עפרגפניז 1951רצי עמק הירדן10 ק"מ ריצה תחרותית
412עפרהגפנינ 1953רצי עמק הירדן10 ק"מ ריצה תחרותית
413reemanmarieנ20072 run with haneen2 ק"מ ריצה תחרותית
414וופאתאיה מרעינ19822 run with haneen5 ק"מ ריצה תחרותית
415אליאסאבו חנאז2006אדרינאלין5 ק"מ ריצה תחרותית
416מאוראלחיאניז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
417דוחאנציראתנ2006ראדי חנין5 ק"מ ריצה תחרותית
418אימאןבראנסינ1980ראדי חנין5 ק"מ ריצה תחרותית
419זינהבראנסינ2008ראדי חנין5 ק"מ ריצה תחרותית
420מלאקבראנסינ2005ראדי חנין5 ק"מ ריצה תחרותית
421שמעוןבן הרושז1958בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
422מדליןמסארוהנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
423עומרסבאןנ2006Goldman2 ק"מ ריצה תחרותית
424יריבעופרז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
425WalaaAbu Is'haqנ1990לילה5 ק"מ ריצה תחרותית
426גואדמטאנסז1986אדידס5 ק"מ ריצה תחרותית
427עבירשחאדהנ1991אדידס5 ק"מ ריצה תחרותית
428גנאמצארוהנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
429קארולליוסנ2008EK Fitness studio2 ק"מ ריצה תחרותית
430חנאןקאסםנ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
431רותםמאיסז1998אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
432אילניתמאיסנ1970אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
433נעמנגונןנ1997אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
434שושילוריאנ1988eXtreme Goth5 ק"מ ריצה תחרותית
435גיליעישז1971eXtreme Goth5 ק"מ ריצה תחרותית
436יהודהפורתז1955ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
437ליןשמאסנ2008אין2 ק"מ ריצה תחרותית
438עמאדשאהיןז1975Crun105 ק"מ ריצה תחרותית
439שריתבלנקשטייןנ1994בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
440גדעוןשגיאז1960טוב שכן קרוב5 ק"מ ריצה תחרותית
441מייסםספורינ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
442היבאמצארוהנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
443דודדייץז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
444קרןבודהנ1975אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
445חמזהנעיםז2005נוער איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
446אריבלוךז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
447יובלבשןנ2006more-run5 ק"מ ריצה תחרותית
448מורןבשןז2009more-run5 ק"מ ריצה תחרותית
449ענברבשןז2011more-run5 ק"מ ריצה תחרותית
450עודדבשןז1977more-run5 ק"מ ריצה תחרותית
451נעמהבשןנ1977more-run5 ק"מ ריצה תחרותית
452EliKassisז1994EK fitness studio5 ק"מ ריצה תחרותית
453KarolineMattaנ1982EK fitness studio5 ק"מ ריצה תחרותית
454Maxim MeirSandlerז1982ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
455TomerSandlerז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
456כאידיוסףז1988קאנטרי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
457פנינהמאירוביץנ1972ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
458שמעוןלבנהז1963בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
459מריאנהנסר מעלוףנ1987Ek fitness studio5 ק"מ ריצה תחרותית
460גליתבינדל פוקסנ1971בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
461עידוסיגלז2006פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
462דבסיגלז1967פרטי5 ק"מ ריצה תחרותית
463שריתפלגנ1970פנו דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
464מארוןשופאניז2012ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
465טארקשופאניז1981ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
466יגאליעקבז1956אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
467בסמהקובטינ2011עצמאי5 ק"מ ריצה תחרותית
468ריםמוראנינ1979עצמאי5 ק"מ ריצה תחרותית
469ולדימירצ'רטןז1969ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
470נועהבן אליעזרנ2007Goldman2 ק"מ ריצה תחרותית
471נסריעבדז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
472נאנסיעבדנ2011ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
473אביגילהמרמןנ2008GOLDMAN2 ק"מ ריצה תחרותית
474יותםהמרמןז2006GOLDMAN2 ק"מ ריצה תחרותית
475ניליסלאמהנ1970fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
476עידןכפירז1976עיריית מעלות-תרשיחא10 ק"מ ריצה תחרותית
477אמאלזידאןנ1968משרד בריאות בית חולים זיו צפת5 ק"מ ריצה תחרותית
478מוסטפאזידאןז1965משרד רישוי10 ק"מ ריצה תחרותית
479יגאלקושנירסקיז1962אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
480אליאסבלוטז2008مدرسة معليا5 ק"מ ריצה תחרותית
481מישלשופאניז1961בית הלוחם חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
482ויסאםעסאףז2008אין2 ק"מ ריצה תחרותית
483רוזאבו חסןנ2006Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
484סיווןאבו חסןנ2003Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
485עטאףטריףנ1971Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
486שוקיפרנקלז1958בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
487NoorAbedalhiנ2004חניון ראדי2 ק"מ ריצה תחרותית
488MysanFadilyנ2005חניון ראדי2 ק"מ ריצה תחרותית
489AjwanFadilyנ2004חניון ראדי2 ק"מ ריצה תחרותית
490יוסיחזןז1957בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
491איתימקובסקיז1973בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
492חייםיעקבסז1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
493ראגדההנונ 1993Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
494חייםפנקרז 1995חגי המצלם10 ק"מ ריצה תחרותית
495יהלחביבז 2010123 Tri2 ק"מ ריצה תחרותית
496איתןכץז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
497מיטללגזיאלנ1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
498זיודי קסטרוז2005פנו מדרך5 ק"מ ריצה תחרותית
499שירהדי קסטרונ2003פנו מדרך5 ק"מ ריצה תחרותית
500אנזודי קסטרוז1970פנו מדרך10 ק"מ ריצה תחרותית
501טינהכהן די קסטרונ1973פנו מדרך10 ק"מ ריצה תחרותית
502מיכאלרחילבסקיז1983אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
503גיאזהרז1971mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
504עדויעישז2004mikerun2 ק"מ ריצה תחרותית
505עמיתיעישז2007mikerun2 ק"מ ריצה תחרותית
506bettinayaishנ1971mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
507מיכהיעישז1968mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
508לילךלוינ1967פנו דרך מגידו10 ק"מ ריצה תחרותית
509אביסקולץז1961פנו דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
510אהדנתיבז1971אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
511שירינתיבנ1972אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
512סוהאמאדינ1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
513אורליפרסנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
514ג'דיסואידהז2007רצי איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
515זיאדחרבז1966אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
516דודטוכפלדז1975מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
517מגדקוסטהז1995ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
518סאדקשקורז1980רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
519דרוראטליז2005אנדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
520דגניתלוי אטלינ1970אנדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
521FahedSakasז1987ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
522אביאפלז1954איילות תל-אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
523גרייסעבודנ2005Crun 102 ק"מ ריצה תחרותית
524שושבלייכמןנ 1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
525עפאףאבו חסןנ1971Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
526רוניכנפוז 1968אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
527לירןשמרז1979אדרנלין כישורית5 ק"מ ריצה תחרותית
528ג'וזףאלטוןז1983אדרנלין כישורית10 ק"מ ריצה תחרותית
529ניקולגריןנ1991אדרנלין כישורית5 ק"מ ריצה תחרותית
530ג'יימסאולסווינגז1980אדרנלין כישורית10 ק"מ ריצה תחרותית
531דניפרנקז1985אדרנלין כישורית5 ק"מ ריצה תחרותית
532גיאהולצרז1978אדרנלין כישורית10 ק"מ ריצה תחרותית
533איתיעופרז1983אדרנלין כישורית10 ק"מ ריצה תחרותית
534ירוןבירןז1972אדרנלין כישורית10 ק"מ ריצה תחרותית
535ריאןמדאחז2005איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
536שאדימדאחז2008איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
537שאדימדאחז2008איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
538סלימאןגדבאןז2011רצי איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
539איהםמדאחז2008איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
540יוסףגאנםז2008רצי איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
541מחמדמדאחז2006רצי איילות הגליל2 ק"מ ריצה תחרותית
542אינגהגרציקובנ1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
543יאראהנונ2000Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
544היבהסלאמהנ1996Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
545ננסינחנ1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
546אימאןהנונ 1971Fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
547אתיבן סימוןנ1979מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
548תומרחדדז1979מישהו לרוץ איתו5 ק"מ ריצה תחרותית
549אמירנבואניז1980fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
550סאלינבואנינ1984fit life5 ק"מ ריצה תחרותית
551אורנהכץנ1972ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
552רןכץז1969ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
553אוריטאיבינ1963אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
554עליזהטאיבינ1969אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
555מריאןבריקנ1974More run10 ק"מ ריצה תחרותית
556דןגפןז1965מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ ריצה תחרותית
557פבלרזניקז1962ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
558דודידשאז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
559נמרודלוטםז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
560שרהאדלרנ 1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
561ברברהאדלרנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
562פנינהזיונ1959אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
563דביפרוחינ1966אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
564שמוליקפרוחיז1967אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
565אילעופרז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
566זוהררובינפלדנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
567נועםרובינפלדז20071 2 tri2 ק"מ ריצה תחרותית
568יובלרובינפלדז 20041 2 tri5 ק"מ ריצה תחרותית
569כ'נגקבלאןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
570אריןאבו חיטנ2004טירה2 ק"מ ריצה תחרותית
571ויאאםקורדאבז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
572יובלשלוםז2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
573רויטלחכם בר-אוןנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
574KhalidShananז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
575MariaAbu Khietנ2006ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
576גילהאלעד ארןנ1976אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
577ליאורארןז1972אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
578רותםארןז2011אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
579נועםארןז2008אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
580אשרףחיאטז1975ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
581סריחיאטז2008ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
582רג'ידחיאטז2007ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
583רפיהדרז1959רצי רוחמה10 ק"מ ריצה תחרותית
584חייםחכםז1953ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
585אוקסנהקזקיןנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
586מיכאלקזקיןז1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
587אשרתבונןנ1975פנו דרך5 ק"מ ריצה תחרותית
588יוסףחמשאוויז2014מטבחי רגבה2 ק"מ ריצה תחרותית
589מעיןאגמוןנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
590נמרודאגמוןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
591HusamKadanז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
592ייניתלבנטרנ 1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
593עמיתלבנטרז 1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
594שיברשז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
595נתיבשחקז1975אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
596פאדיחמיסהז 1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
597בןסלמיניסז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
598דורוןסלמיניסז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
599רמיאברמוביץנ1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
600יאירבן בסטז1976הבן בסטים5 ק"מ ריצה תחרותית
601תומרבן בסטז2009הבן בסטים5 ק"מ ריצה תחרותית
602אליבוצרז1950רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
603רנאחמאדהנ1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
604RawanAwadieנ1989Myfitness10 ק"מ ריצה תחרותית
605אורוןשולץנ2006ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
606מייקשוודובז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
607ענןכנעןז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
608ראסלכנעןז2010ללא מועדון2 ק"מ ריצה תחרותית
609מוחמדגבארהז1988גבארה5 ק"מ ריצה תחרותית
610האשםנאטורז1960גבארה5 ק"מ ריצה תחרותית
611שרוןברוןז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
612מלכהאמירנ1961ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
613עידוחיימוביץז2010רילטיימינג2 ק"מ ריצה תחרותית
614ליאתצברי חיימוביץנ1980רילטיימינג2 ק"מ ריצה תחרותית
615ראידחגאזיז1977AKKO Running10 ק"מ ריצה תחרותית
616אלכסנדררפאלסקיז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
617אמלחיחינ2002רצי תיכון חורפיש5 ק"מ ריצה תחרותית
618מארוהקסיסנ1987אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
printer