מרוץ טלמונים ה- 13 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1אודיהשלומינ20045 ק"מ ריצה תחרותית
2הדרשלונ19862 ק"מ ריצה תחרותית
3עדישלונ20142 ק"מ ריצה תחרותית
4יונתןשלוז20105 ק"מ ריצה תחרותית
5רועייצחק אבידןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
6אוריהברקאיז20142 ק"מ ריצה תחרותית
7אוריפויסטז20112 ק"מ ריצה תחרותית
8אנגדאואלעזרז1984טוב לרוץ בעד ארצנו8 ק"מ ריצה תחרותית
9דודעשורז1985טוב לרוץ בעד ארצנו8 ק"מ ריצה תחרותית
10ליאורברהנוז1977טוב לרוץ בעד ארצנו8 ק"מ ריצה תחרותית
11חגיוייסמןז19778 ק"מ ריצה תחרותית
12אוריהארבלז1999ארבל8 ק"מ ריצה תחרותית
13נדבארבלז1985ארבל8 ק"מ ריצה תחרותית
14טלארבלנ2003ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית
15רזוטנשטייןנ2016ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית
16זיווטנשטייןנ2010ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית
17דודוטנשטייןז2013ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית
18יובלוטנשטייןנ2008ארבל2 ק"מ ריצה תחרותית
19רעותוטנשטייןנ1984ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית
20אהרלהוטנשטייןז1983ארבל5 ק"מ ריצה תחרותית
21אוריאדלרנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
22שמואלגוביז20102 ק"מ ריצה תחרותית
23דינהפויסטנ1969טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
24יהונתןוייסז20112 ק"מ ריצה תחרותית
25גיליספוקוינינ20065 ק"מ ריצה תחרותית
26דודדולבז19958 ק"מ ריצה תחרותית
27יערהסלענ2006אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
28רועישטרןז20092 ק"מ ריצה תחרותית
29איתמרמשה הלויז20122 ק"מ ריצה תחרותית
30אלעדהלויז19752 ק"מ ריצה תחרותית
31אוריאלשטרןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
32יערההלוינ19775 ק"מ ריצה תחרותית
33נועםשחםנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
34שלוםקרסז20118 ק"מ ריצה תחרותית
35שרהקרסנ19848 ק"מ ריצה תחרותית
36תאיראיתינ20102 ק"מ ריצה תחרותית
37אלוןניקרז19835 אצבעות8 ק"מ ריצה תחרותית
38צביפייןז19835 ק"מ ריצה תחרותית
39אפריםזימןז19468 ק"מ ריצה תחרותית
40קוביכהןז19678 ק"מ ריצה תחרותית
41טליהפנחסובנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
42עומרבן גדליהז19978 ק"מ ריצה תחרותית
43אביהסוקולוברנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
44שמעוןדניבז19558 ק"מ ריצה תחרותית
45אבישיגוזלנדז20085 ק"מ ריצה תחרותית
46אושריתעטרינ20045 ק"מ ריצה תחרותית
47שמעוןדניבז19552 ק"מ ריצה תחרותית
48יונתןקובלז1957רצים עם יונתן8 ק"מ ריצה תחרותית
49אברהםדהןז19548 ק"מ ריצה תחרותית
50ליאלטליצקינ20122 ק"מ ריצה תחרותית
51יובלטליצקינ20092 ק"מ ריצה תחרותית
52אוריהדסז20112 ק"מ ריצה תחרותית
53יעלטובולסקינ20045 ק"מ ריצה תחרותית
54ישישטרןז20102 ק"מ ריצה תחרותית
55עדיבן זמרהנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
56רועיעמרניז20068 ק"מ ריצה תחרותית
57בעזסלעז1972דולב8 ק"מ ריצה תחרותית
58מוריהגריידינ2005Ulpena5 ק"מ ריצה תחרותית
59נעהטיימנסנ1988דולב8 ק"מ ריצה תחרותית
60אליהטהרלבז2009טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
61אהדטהרלבז1966טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
62נריהשוקז1998משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית
63אופירשערז1971משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית
64מאורשערנ2010משפחת שער2 ק"מ ריצה תחרותית
65הללשערנ2006משפחת שער5 ק"מ ריצה תחרותית
66אורןמיכאלינ2001משפחת שער8 ק"מ ריצה תחרותית
67מיתרשערנ2002משפחת שער8 ק"מ ריצה תחרותית
68שוקיקרהז19715 ק"מ ריצה תחרותית
69יונתןאבניז20142 ק"מ ריצה תחרותית
70יעלעמרנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
71רועישוורץז20092 ק"מ ריצה תחרותית
72מלכהוקסלרנ20018 ק"מ ריצה תחרותית
73יצחקפינקז1981אבא חטוב5 ק"מ ריצה תחרותית
74אפרתסינינ20105 ק"מ ריצה תחרותית
75כפירסיניז20135 ק"מ ריצה תחרותית
76מעייןמרים קלייןנ20092 ק"מ ריצה תחרותית
77נעמהנירנ20082 ק"מ ריצה תחרותית
78כרמישרוןנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
79מבשרישראלז20102 ק"מ ריצה תחרותית
80אלרואיישראלז20112 ק"מ ריצה תחרותית
81נמרודישראלז19875 ק"מ ריצה תחרותית
82מנידוידובז1974רצים עם יונתן8 ק"מ ריצה תחרותית
83איתןאררטז2010רצים בשטח טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
84אריאלאררטז1974רצים בשטח טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
85הודיהבן יעקבנ20142 ק"מ ריצה תחרותית
86עידיתבן יעקבנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
87יסכהבן יעקבנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
88עופרשערז1961רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
89יעלשורנ1973משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
90עדוקרהז20112 ק"מ ריצה תחרותית
91יובלשחורז20112 ק"מ ריצה תחרותית
92דבירליברמןז20055 ק"מ ריצה תחרותית
93נתאיליברמןז20102 ק"מ ריצה תחרותית
94שקמהוינרנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
95סאשהגורליקנ19918 ק"מ ריצה תחרותית
96מריםרוביןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
97ערןבראוטמןז1971רצי טלמון5 ק"מ ריצה תחרותית
98יערהבראוטמןנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
99שרהסלומוןנ20018 ק"מ ריצה תחרותית
100הדראורןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
101עדינבוז'נינ20112 ק"מ ריצה תחרותית
102מיכהנבוז'ניז19828 ק"מ ריצה תחרותית
103נעמיפוקסנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
104יעלפוקסנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
105נעהקאפחנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
106הודגוריןז2011spirit5 ק"מ ריצה תחרותית
107אוריהגוריןז2008spirit5 ק"מ ריצה תחרותית
108אליהדוידיז19985 ק"מ ריצה תחרותית
109מיכלשץנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
110יונדבוילגהז20122 ק"מ ריצה תחרותית
111אילןבר-חיז19678 ק"מ ריצה תחרותית
112רוניחפיףנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
113יהודיתבנאיסנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
114שירהג'יקובסנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
115נריהרייסז19878 ק"מ ריצה תחרותית
116אמתילויןז20102 ק"מ ריצה תחרותית
117אופירשוסטרז19748 ק"מ ריצה תחרותית
118אילהשוסטרנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
119מאירהפורתנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
120לילךפרסוףנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
121אלינועםפורתז20105 ק"מ ריצה תחרותית
122יונתןפורתז20142 ק"מ ריצה תחרותית
123בניהתירושז20102 ק"מ ריצה תחרותית
124אחוהתירושנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
125הראללייזרוביץז19825 ק"מ ריצה תחרותית
126מרדכיגרינברגז1992רצי טלמון8 ק"מ ריצה תחרותית
127טוהרהורוביץנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
128שילתהורוביץנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
129אושריתלנדאנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
130הודיהפוזנרנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
131טליהשטייףנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
132עדישטרןנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
133ישישטרןז19828 ק"מ ריצה תחרותית
134יוסיהברמןז19698 ק"מ ריצה תחרותית
135דינהגרוסמןנ1974רצים למען בת מלך8 ק"מ ריצה תחרותית
136דרורשראלז19888 ק"מ ריצה תחרותית
137שחרשראלז20125 ק"מ ריצה תחרותית
138אליעוזגולדווסרז20075 ק"מ ריצה תחרותית
139שנישראלנ19905 ק"מ ריצה תחרותית
140ערןגולדווסרז1979חברה קדישא דולב אריות8 ק"מ ריצה תחרותית
141עינהגולדווסרנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
142ישיגולדווסרז20112 ק"מ ריצה תחרותית
143Pשבותעמי אונגרנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
144משהלנדאז20092 ק"מ ריצה תחרותית
145מודיכהןז1951רצי תל אביב8 ק"מ ריצה תחרותית
146טליהקריגמןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
147נווהאדלרז20115 ק"מ ריצה תחרותית
148איתןאדלרז19865 ק"מ ריצה תחרותית
149יהודהפויסטז19675 ק"מ ריצה תחרותית
150חייםקלינמןז19585 ק"מ ריצה תחרותית
151אביגרינפילדז19758 ק"מ ריצה תחרותית
152תומרסימן טובז1975משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
153שרוןשטנצלרז1976משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
154תמרסילמןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
155טלמושקוביץנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
156מעיןפרנקלנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
157טלפרנקלנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
158אליהבוקשפןז20152 ק"מ ריצה תחרותית
159נוהבוקשפןז20122 ק"מ ריצה תחרותית
160אוריבוקשפןז20092 ק"מ ריצה תחרותית
161עידושמשז1982משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
162שירליראובנינ1962משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
163ליריתקאופמן לוינ1983משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
164אבימרחוםז1963משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
165לבטליצקיז1977משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
166נפתליזילברז1959משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
167מיטלוקניןנ1980משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
168אשרבוכריסז1975משמר8 ק"מ ריצה תחרותית
169שרגאפרקשז1963משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
170עודדשמעוניז1961משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
171רועיכהןז1970משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
172גיאגלעדז1974משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
173גיליאמיתינ1961משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
174אשירהפרידלנדרנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
175מעייןנפשנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
176רותםסיגלנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
177אפיקקנריקנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
178רותםגובינ20055 ק"מ ריצה תחרותית
179עופרסרוסיז1963טלמון8 ק"מ ריצה תחרותית
180דבורהסרוסינ2004ulpena5 ק"מ ריצה תחרותית
181דקלהסרוסינ2004ulpena5 ק"מ ריצה תחרותית
182אוריהגרינפלדנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
183יהושעחי שחרז20075 ק"מ ריצה תחרותית
184עינבמאירוביץנ20142 ק"מ ריצה תחרותית
185ארבלמאירוביץנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
186דרורמאירוביץז20102 ק"מ ריצה תחרותית
187בניהבר-חיז20092 ק"מ ריצה תחרותית
188שחראוריה בורשטייןז20102 ק"מ ריצה תחרותית
189עדןקניגסברג'נ20122 ק"מ ריצה תחרותית
190שריהשלוסברגז1956מתנת חיים8 ק"מ ריצה תחרותית
191בניכץז20095 ק"מ ריצה תחרותית
192איילתכץנ20112 ק"מ ריצה תחרותית
193נגהיוליסנ20082 ק"מ ריצה תחרותית
194אילתהשחר שרייברנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
195מלכותשרייברנ20082 ק"מ ריצה תחרותית
196הדסבשןנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
197איילתיעקובינ20132 ק"מ ריצה תחרותית
198טליהאמינוףנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
199טליהלוידנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
200אורינצרז20102 ק"מ ריצה תחרותית
201רוזהבלומה פוקשנסקינ20055 ק"מ ריצה תחרותית
202אביקרעיז19695 ק"מ ריצה תחרותית
203שגיאקרעיז20102 ק"מ ריצה תחרותית
204אילתכהןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
205שקדשגבנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
206אדוהפלסנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
207תמרנעמתנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
208אילהקורמןנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
209אפרתקנטורנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
210אברהםקנטורז19778 ק"מ ריצה תחרותית
211גפןבשןנ20082 ק"מ ריצה תחרותית
212מיטשמנדלז1982מתאמנים עם קטו5 ק"מ ריצה תחרותית
213נריהבנימין דותןז20112 ק"מ ריצה תחרותית
214יהודהיהושעז20102 ק"מ ריצה תחרותית
215דודיהושעז20025 ק"מ ריצה תחרותית
216ישייהושעז19995 ק"מ ריצה תחרותית
217צבייהושעז19675 ק"מ ריצה תחרותית
218תמריהושענ20048 ק"מ ריצה תחרותית
219עטרתגרסטלנ19838 ק"מ ריצה תחרותית
220נתןבר יוסףז20112 ק"מ ריצה תחרותית
221אורנחמן ברז20102 ק"מ ריצה תחרותית
222נעםאלטמןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
223רניסודמינ20055 ק"מ ריצה תחרותית
224אילהדינרנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
225יאירבשןז20112 ק"מ ריצה תחרותית
226יונתןצבי טאובז20122 ק"מ ריצה תחרותית
227יקירטאובז20095 ק"מ ריצה תחרותית
228ישיצביאליז20078 ק"מ ריצה תחרותית
229שרהצביאלינ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
230רעותאורבךנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
231אביגילאזנקוטנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
232שירהודיה שחרורנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
233ניתאישחרורז20132 ק"מ ריצה תחרותית
234תהילהשחרורנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
235מעיןריבליןנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
236אלעדהרבסטז20112 ק"מ ריצה תחרותית
237שמוליקהרבסטז19735 ק"מ ריצה תחרותית
238משההדסז19808 ק"מ ריצה תחרותית
239ישיהללז20102 ק"מ ריצה תחרותית
240הללירות danzigerנ2018Tal102 ק"מ ריצה תחרותית
241מאורמוליאןז20122 ק"מ ריצה תחרותית
242הללמוליאןז20105 ק"מ ריצה תחרותית
243תרצהפיררנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
244עדיסופרנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
245נועהשפיצרנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
246בניהפרייזלרז20112 ק"מ ריצה תחרותית
247אביגילטוינהנ2004אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
248הלליוגבנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
249תהלצוףנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
250צפנתכרישנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
251אורהוינוגרדנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
252רננהברזנינ20065 ק"מ ריצה תחרותית
253זהבהאקמןנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
254נועהמונסהנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
255תהלשרונינ20055 ק"מ ריצה תחרותית
256אמונהאסייגנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
257הללאביבנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
258רנייסכה קויתינ20055 ק"מ ריצה תחרותית
259אושריתלנדאנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
260רוניגרוסמןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
261אליהשחםז20112 ק"מ ריצה תחרותית
262נואםראפז20132 ק"מ ריצה תחרותית
263נועהאליינרנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
264שירהאטיאסנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
265יראתלפאירנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
266הדראביקםנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
267חיהכהןנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
268טופזטביבנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
269רונידרוקנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
270נופךאיטחנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
271אביהצורנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
272מוריהיונגרייסנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
273רננהאייפרמןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
274תהילהמינץנ20035 ק"מ ריצה תחרותית
275אריענהגלייזרנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
276בתשבע ברנדנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
277יעלעדיקהנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
278גליהפרסוףנ2005אולפנת נריה5 ק"מ ריצה תחרותית
279ירדנהסימוןנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
280שרהראפנ19895 ק"מ ריצה תחרותית
281אילתראפנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
282אמיתיקריגמןז20095 ק"מ ריצה תחרותית
283עידוהרניק ברז1980האריות של עידו8 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים