מרוץ סיום עונת 2023-24 ליגת רצים בעבודה - הצהרת משתתף

»
אירועים

אישור השתתפות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

לתשומת לבך,

האחריות והמחויבות האישית למצבך הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבך הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ, מוטלת עליך באופן בלעדי. במידה ויתעורר הצורך, עליך להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך, בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותך במהלך המרוץ. מחובתך הבלעדית להגיע ערוך מוכן למרוץ מכל ההיבטים (אימונים מתאימים, אקלום, הזנה, בדיקות גופניות ונפשיות, הקשבה לגוף וכו'...). בהרשמתך לאירוע אתה מקבל זאת עליך ללא כל סייג.

השתתפותי באירוע מותנית במתן הסכמתי או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי

הקטין לכל תנאי אישור השתתפות זה. מילוי פרטיי (או בן חסותי כאפוטרופוס) המזהים לאירוע זה, המשמעות שלהם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם ללא כל סייג ובאופן בלעדי ולא אגלגל את האחריות למי מבין המארגנים.

הנני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

הנני מצהיר כי אני בריא במצב גופני טוב, התאמנתי כיאות עם אימונים רבים ומתאימים, וכשיר לרוץ ומתחייב להודיע למארגני האירוע בכתב על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר לחלוטין לרוץ, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.

ביררתי וידוע לי היטב כי השתתפות באירוע מצריכה כושר גופני גבוה, סבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. בדקתי את מזג האוויר בעת האירוע וביצעתי התאקלמות למזג אוויר זה.

ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האירוע בלבד ועלולים להיגרם לי גם ע"י גורמים אחרים כמו בריאותי, תזונתי וכושרי הגופנים לפני האירוע, נותני החסות ומארגני האירוע.

בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בהשתתפות באירוע, אני נוטל על עצמי סיכוים אלה מרצון ובוחר להשתתף בפעילות, למרות הסיכונים.

אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האירוע, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש ובגין אובדן ציוד כלשהוא.

הנני מוותר/ת, ויתור מלא סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה, נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע, כלפי ריל טיימינג, נותני החסויות, המארגנים, ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/וא שלוחיהם.

אני מתחייב/ת לפרוש מהאירוע אם הורו לי ו/או המליצו לי על כך מארגני האירוע או אם בכל שלב באירוע אני מבחין בסיכון מסוים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באירוע אני מרגיש כי אינני  יכול להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי ייתכן ואצולם (וידאו וסטילס) במהלך האירוע. אני נותן את הסכמתי לכך שהמארגנים יהיו רשאים לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתם הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים (לרבות פרסום ויח"צ), ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי המארגנים ו/או הנציגים. אישור זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. זכויות הקניין הרוחני בצילומים שייכות למארגנים באופן בלעדי.

הנני מאשר קבלת דוא"ל/ הודעות טקסט בנוגע לאירוע זה ופרסום תוצאתי באתר ריל טיימינג וברשת ככל שימצאו לנכון. במידה וארוץ עם אזניות, אני מבין כי אני עושה זאת על אחריותי ואשא בכל ההשלכות ללא סייג, במידה ויהיו (אי האזנה להנחיות/ לסכנות שמסביב). באליפויות ישראל ו/או תחרויות תחת איגוד האתלטיקה אני מבין כי חל איסור מוחלט לרוץ עם אזניות.

הנני מצהיר/ה בזאת כי הבנתי היטב את הכתוב הצהרה זו, שכל הפרטים שמסרתי נכונים ושאני מוותר מראש בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין.

מובן לי שבעקבות כח עליון (מזג אוויר/ מצב בטחוני/ אחר) ייתכן שינוי באירוע (ביטול/ דחייה/ שינוי לו"ז/ שינוי תמהיל האירוע וכו'). על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא, ללא יוצא מן הכלל!) במסגרת מועד זמן הביטול האפשרי אשא בדמי ביטול של 20 ש"ח.

הנני מודע כי אקבל מעת לעת מידע פרסומי בדוא"ל עבור אירועים אחרים. בכל שלב אוכל לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל.

ידוע לי כי באם אבקש לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל, לא אקבל יותר דוא"ל לתיבת דואר זו- גם אם אתחרט ואבקש לקבל לתיבת דואר זו.

 

ידוע לי כי הצהרה זו היא חלק בלתי נפרד מהרשמתי לאירוע.

בהרשמתי לאירוע אני מאשר אותה ללא כל סייג.

 

 

אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים